Template makerKreator szablonów

Free custom paper templates

Need to wrap an odd-shaped gift? Create a box for it! Measure it up, choose a template and print it. This page is a resource for DIY artists, graphics designers and everyone who likes paper crafts (like me). It contains an ever growing number of templates for gift boxes and increasingly more other interesting things that can be made out of paper. What makes this site special is that the templates are all dynamic: you can customize almost all dimensions. All templates are free, no login is required.Potrzebujesz zapakować prezent o nietypowym kształcie? Stwórz więc pudełko! Zmierz obiekt, wybierz szablon i wydrukuj go. Ta strona jest zasobem dla artystów DIY, grafików i każdego, kto lubi tworzyć rzeczy z papieru (jak ja). Zawiera stale rosnącą liczbę szablonów na pudełka prezentowe i inne rzeczy, które można stworzyć z papieru. Tym, co sprawia, że ta strona jest wyjątkowa, jest dynamiczność wszystkich szablonów: możesz dostosować niemal każdy wymiar. Wszystkie szablony są darmowe, logowanie nie jest wymagane.

TranslationTłumaczenie: #translator-nameMaria Marczak, Weronika Miszkiel

Created by: © IDEOGRAM.NL

powered by TinyLetter

Buy Me a Coffee at ko-fi.com

Heart Shaped BoxPudełko w kształcie serca

A heart-shaped box. Not because I like Valentine's day, but because I think the third album by Nirvana is awesome... With special help from my girlfriend! The box is not hermetically closed, the circular walls are not glued to the bottom. Have a look at the extra photo's in the 'more options'-page. The width can't be larger then the length. If you try this, the width will be made equal to the length.Pudełko w kształcie serca. Nie dlatego, że lubię Walentynki, a dlatego, że moim zdaniem trzeci album Nirvany jest świetny... Za sprawą mojej dziewczyny! Pudełko nie jest zamykane hermetycznie, zaokrąglone ścianki nie są przyklejane do dna. Zerknij na dodatkowe zdjęcia, klikając w odnośnik więcej opcji. Szerokość nie może być większa niż długość. Jeśli spróbujesz tak zrobić, szerokość będzie automatycznie równa długości.

UnitsJednostki

DimensionsWymiary

CREATE!STWÓRZ!'>

Polygon-shaped boxPudełko wieloboczne

This is the ultimate gift wrapping for home made presents. Instead of a rectangular box, this one can have any number of sides. Create a triangular, hexagonal or even dodecagonal (12-sided!) package. Take good care when folding the lid, there are both mountain folds and valey folds!To jedno z najlepszych opakowań na prezenty zrobione własnoręcznie. To pudełko, w odróżnieniu od prostokątnego, może mieć dowolną liczbę ścian. Stwórz zatem trójkątne, sześciokątne lub dwunastoboczne opakowanie! Bądź uważny przy składaniu pokrywki - są tu zarówno wklęsłe, jak i wypukłe zagięcia.

UnitsJednostki

DimensionsWymiary

CREATE!STWÓRZ!'>

BagTorebka

A typical paper bag that can be stored completely flat. A goodie-bag, maybe? The top is of the bag is folded inward, to allow for extra strength. There are also 16 holes allowing for a nice little chord to be put through. It's so cute, I could almost die… Nice for gift-wrapping bottles.Typowa torebka papierowa, którą można przechowywać złożoną na płasko. Torebka na przekąski? Czemu nie! Górna część jest zagięta do środka w celu wzmocnienia torebki. Jest także 16 dziurek, przez które można przewlec sznurek na uchwyt. Ta torebka jest tak urocza, że dałbym się pokroić. Niezła jako opakowanie prezentowe na butelkę.

UnitsJednostki

DimensionsWymiary

CREATE!STWÓRZ!'>

Passe-PartoutRamka

A.k.a.: shadowbox or picture-frame. Can also be used as double walled box. This template is a bit picky. The frame-width should be more then the height plus a centimeter. Make sure to keep the height small relative to the other dimensions.Ramka na zdjęcia - inaczej zwana passe-partout. Może być także użyta jako pudełko o podwójnych ściankach. Ten szablon jest nieco wymagający: Szerokość obramowania powinna być większa niż wysokość ramki plus 1 dodatkowy centymetr. Miej na uwadze, aby utrzymać wysokość relatywnie mniejszą od pozostałych wymiarów.

UnitsJednostki

DimensionsWymiary

CREATE!STWÓRZ!'>

Milk cartonKarton po mleku

Milk carton. When home made, probably more suitable for dry stuff then for liquids. Much more original for giving a bottle of wine then a bag.Karton po mleku. Robiony własnoręcznie raczej przyda się do suchych rzeczy niż cieczy. Stanowi bardziej oryginalne opakowanie prezentowe na butelkę wina niż torebka.

UnitsJednostki

DimensionsWymiary

CREATE!STWÓRZ!'>

Counter DisplayEkspozytor

An open box. Useless for shipping, but very handy for storing and displaying items.Otwarte pudełko. Nie nadaje się do transportu, ale przyda się do przechowywania i eksponowania przedmiotów.

UnitsJednostki

DimensionsWymiary

CREATE!STWÓRZ!'>

Pillow packPudełko poduszka

Let's add some sweetness to these templates. Curved cardboard - sweet! Be carefull to keep the width at least two times larger then the height.Dodajmy nieco słodyczy do tych szablonów. Czyż taki wygięty karton nie jest uroczy? Miej na uwadze, aby szerokość była przynajmniej dwa razy większa niż wysokość.

UnitsJednostki

DimensionsWymiary

CREATE!STWÓRZ!'>

Decorative StarOzdobna gwiazda

Hardly usuable to store anything, but very nice as a christmas-decoration. Depending on the dimensions, you'll either get a template for one point of the star (which you'll have to print a couple of times), or for one side of the star (which you'll have to print twice). The latter is the quickest and easiest way. To 'trigger' this one: use a large height, large inner radius and a low amount of points. The given parameters will work for this.Niezbyt użyteczna, by coś przechować, ale ładnie prezentuje się jako dekoracja świąteczna. Zależnie od wymiarów otrzymasz albo szablon z jednym ramieniem gwiazdy (który należy wydrukować wielokrotnie), albo z jedną stroną gwiazdy (który trzeba wydrukować w dwóch egzemplarzach). Ten drugi sposób jest szybszy i łatwiejszy. Aby wypalił, wpisz dużą wysokość i średnię wewnętrzną przy niewielkiej liczbie ramion lub użyj domyślnych parametrów.

UnitsJednostki

DimensionsWymiary

CREATE!STWÓRZ!'>

MailerGruba koperta

An extra thick envelope.Super gruba koperta.

UnitsJednostki

DimensionsWymiary

CREATE!STWÓRZ!'>

ParallelepipedRównoległościan

Rectangular boxes are boring. Hipsters create parallelepipeds! This templates creates the “net” or the paper model for a parallelepiped, a box that is skewed in three dimensions.

Chose all three angles between 0º (completely flat) and 90º ( the ordinary, straight angle). Mind you that a 100 º angle would be equivalent to a 80º angle…
Prostokątne opakowania są nudne. Hipsterzy tworzą równoległościany! Ten szablon tworzy siatkę papierowego modelu równoległościanu - pudełka, które jest przekrzywione w trzech wymiarach.

Wybierz każdy z trzech kątów nachylenia ścian: od 0º (całkowicie płaski) do 90º (zwyczajny kąt prosty). Miej na uwadze, że w tym przypadku kąt np. 100º odpowiada kątowi 80º.

UnitsJednostki

DimensionsWymiary

CREATE!STWÓRZ!'>

SphereKula

The template creates a separate island for every segment. All these islands are identical. When assembled, together they create a sphere or a globe.Szablon tworzy osobny arkusz dla każdego segmentu. Po złożeniu całość układa się w kulę lub glob.

UnitsJednostki

DimensionsWymiary

CREATE!STWÓRZ!'>

PyramidPiramida

Everybody needs to burry a pharao sometimes. For those situations, a pyramid comes in handy.Każdy musi czasami pogrzebać faraona. W takich sytuacjach bardzo przydaje się piramida.

UnitsJednostki

DimensionsWymiary

CREATE!STWÓRZ!'>

CoffinTrumna

It’s Halloween so serve your trick or treat candy in style: put those sweets in a coffin! This template comes with a base and a lid.

Use some extra scotch tape to secure the lid to base, or it might open at midnight… allowing to content to wander around your house. Mwhahahaha!
Jest Halloween, więc zaserwuj swoje cukierki (albo psikusy) stylowo: włóż te słodkości do trumny! Ten szablon tworzy podstawkę i pokrywkę.

Użyj super mocnej taśmy klejącej, aby solidnie przytwierdzić pokrywkę do podstawki, bo inaczej trumna może się otworzyć o północy... i cała jej zawartość będzie grasować po Twoim domu. Muahahahaha!

UnitsJednostki

DimensionsWymiary

CREATE!STWÓRZ!'>

Cylinder with mitered endsWalec ze skośnymi końcami

A cylinder that’s truncated under an angle. It can be truncated at an angle both at the top and the bottom. The length is measured over the axis of the cylinder.
The bottom angle can also be rotated around the axis, as if the already truncated cylinder were twisted.

Mitered cylinders, or tubes, are used a lot in engineering to connect tubes. For those who like to make boxes with this template: a top and a bottom piece are also provided.
Be sure not to fold the glue-tab!
Walec, który jest ścięty pod wybranym kątem. Nachylona może być zarówno dolna, jak i górna podstawa. Długość jest mierzona wzdłuż osi walca.
Dolny kąt nachylenia może być także obrócony wokół osi, tak, jakby ścięty stożek był dodatkowo obrócony.

Skośne walce i tuby są często używane w inżynierii, aby łączyć rury. Dla tych, którzy chcą stworzyć pudełko na bazie tego szablonu: górna i dolna podstawa także są generowane w ramach szablonu.
Miej na uwadze, aby nie zagiąć sklejanych skrzydełek!

UnitsJednostki

DimensionsWymiary

CREATE!STWÓRZ!'>

Box insertWkład do pudełka

This is not a box — this is something to put inside a box. It creates an “insert” that can be used to serure items inside the box. You can make several of them, so can store several items separated in one box. There‘s some extra space for your thumb, so you can grab the item easely.To nie jest pudełko - to jest coś, co możemy umieścić wewnątrz pudełka. Uzyskujemy wnękę, która służy do ochrony znajdujących się w niej przedmiotów. Jest możliwość stworzenia kilku takich elementów, w celu rozdzielenia przedmiotów wewnątrz pudełka. Specjalna przestrzeń na kciuk umożliwa ich łatwe wyjęcie.

UnitsJednostki

DimensionsWymiary

CREATE!STWÓRZ!'>

TrapezoidTrapezoid

A trapezoid or trapezium shaped box, typical for expensive chocolates.

If the Parallelepiped is too novel for you, but the Giftbox is too boring, the Trapezoid is your “weapon of choice”.

Depending on the dimensions, this site chooses between one of two lay-outs, to create the most efficient template.

Trapezoid, bądź, jak kto woli, pudełko w kształcie trapezu jest typowe dla drogich bombonierek.

Jeśli Równoległościan jest dla Ciebie zbyt osobliwy, natomiast tradycyjne Pudełko na prezent - zbyt nudne, Trapezoid będzie strzałem w dziesiątkę!

W zależności od wymiarów, strona dopasuje jedno z dwóch możliwych ustawień, aby uzyskany szablon był jak najbardziej efektywny.

UnitsJednostki

DimensionsWymiary

CREATE!STWÓRZ!'>

Polygon-shaped box with LidPudełko w kształcie wielokąta z pokrywką

Create a 5-sided, 7-sided or even 13-sided box. The lid is separate and slightly larger, which can controlled by setting the “clearance.”

You can choose any number of sides, as long as there are between 3 and 20 sides (inclusive). 4 would be boring, though…

Boxes with 3, 4 or 6 sides assemble beautifully into larger constellations when you make a couple or more of the same.
Stwórz 5-, 7- lub nawet 13-boczne pudełko. Pokrywka stanowi oddzielną częścią i jest odrobinę większa, co możesz kontrolować ustawiając odpowieni prześwit.

Możesz wybrać dowolną ilość ścianek z przedziału 3-20 (włącznie). Jednak 4 to nuda...

Pudełka o 3, 4 lub 6 ścianach pięknie łączą się ze sobą tworząc większe kompozycje, jeśli zdecydujesz się zrobić kilka takich samych.

UnitsJednostki

DimensionsWymiary

CREATE!STWÓRZ!'>

Multi-Sheet BoxPudełko z kilku arkuszy papieru

A very common box, but assembled from 6 sheets. This allows for larger boxes if your sheets are limited in size.Powszechne pudełko, jednak składające się z 6 arkuszy papieru. Dzięki temu można tworzyć większe pudełka, gdy ograniczeniem jest rozmiar kartki.

UnitsJednostki

DimensionsWymiary

CREATE!STWÓRZ!'>

Gift BoxPudełko na prezent

A typical gift box. Use this when the dimensions of the sides don't differ very much.Typowe pudełko prezentowe. Użyj go, gdy wymiary ścian nie różnią się od siebie znacząco.

UnitsJednostki

DimensionsWymiary

CREATE!STWÓRZ!'>

Rhombus shaped box with lidPudełko w kształcie rombu z pokrykwą

A rhombus or lozenge-shaped box. By definition, all four sides of the rhombus have the same length.Pudełko o kształcie rombu bądź diamentu. Według definicji, wszystkie krawędzie rombu muszą mieć tę samą długość.

UnitsJednostki

DimensionsWymiary

CREATE!STWÓRZ!'>

Box with lidPudełko z pokrywką

Print template for box with lid, for example a shoebox or a board game box. Length, Width and Height are all inner dimensions. This template is econimical for rather shallow boxes. If the box is tall, use the card box instead.Print template for box with lid, for example a shoebox or a board game box. Length, Width and Height are all inner dimensions. This template is econimical for rather shallow boxes. If the box is tall, use the card box instead.

Units

DimensionsWymiary

Cake Slice BoxPudełko na ciasto

A piece of cake. Literally. A wedge-shaped box that can be used to store pieces of cake. The box consists of an upper and a lower part. The upper part is the cover. The lower part, the tray, does not need glue because it will be locked by the cover. By default, the cover is 5% larger then the tray but this can be adjusted in the expert settings. The angle is a measure for how big a piece of cake can fit in. Look in the figure if you don‘t know what to enter here. For example, an angle of 30º is large enough for 1 piece from a 12-piece cake. The length is the length of the piece, which should be about half the diameter of the complete cake. But, be sure to add quite some allowance here.A piece of cake. Literally. A wedge-shaped box that can be used to store pieces of cake. The box consists of an upper and a lower part. The upper part is the cover. The lower part, the tray, does not need glue because it will be locked by the cover. By default, the cover is 5% larger then the tray but this can be adjusted in the expert settings. The angle is a measure for how big a piece of cake can fit in. Look in the figure if you don‘t know what to enter here. For example, an angle of 30º is large enough for 1 piece from a 12-piece cake. The length is the length of the piece, which should be about half the diameter of the complete cake. But, be sure to add quite some allowance here.

Units

DimensionsWymiary

Card BoxPudełko na karty

The most common box. A long, thin box. Suitable for chocolate cigaretes, playing cards, etc. The default dimensions are fine for a set of standard, European, playing cards (“bridge size”).The most common box. A long, thin box. Suitable for chocolate cigaretes, playing cards, etc. The default dimensions are fine for a set of standard, European, playing cards (“bridge size”).

Units

DimensionsWymiary

Truncated coneTruncated cone

A cone, optionally with the top cut off. (In that case, it’s called a frustum). Can be used to help create the geometry for a beaker, vase, party-hat or lamp shade. If you'd like a real cone, just use zero for the top-diameter. Tip: do not score or fold the fold line this template to keep seam smooth.A cone, optionally with the top cut off. (In that case, it’s called a frustum). Can be used to help create the geometry for a beaker, vase, party-hat or lamp shade. If you'd like a real cone, just use zero for the top-diameter. Tip: do not score or fold the fold line this template to keep seam smooth.

Units

DimensionsWymiary

Elliptical boxEliptyczne pudełko

An elliptical or oval box. The template consist of 4 parts and comes with a paper jig that you can use to assemble this box in a neat way. The top and bottom parts are cut out from this tool and are double. This means that you can trash one top shape and one bottom shape.An elliptical or oval box. The template consist of 4 parts and comes with a paper jig that you can use to assemble this box in a neat way. The top and bottom parts are cut out from this tool and are double. This means that you can trash one top shape and one bottom shape.

Units

DimensionsWymiary

EnvelopeKoperta

A packaging item, designed to contain a flat object, such as a letter or card.A packaging item, designed to contain a flat object, such as a letter or card.

Units

DimensionsWymiary

Exploding BoxWybuchowe pudełko

A box consisting of a tray and a lid. The sides of the tray are not glued, but kept together by the lid.Pudełko złożone z tacki i pokrywki. Ścianki tacki nie są przyklejone do siebie, ale utrzymuje je pokrywka.

Units

DimensionsWymiary

Description of the template.Description of the template.

Units

DimensionsWymiary

Gift BoxPudełko na prezent

TT

Units

DimensionsWymiary

Insert with round holesInsert with round holes

Insert tray with an array of polygonal, shallow holes.Insert tray with an array of polygonal, shallow holes.

Units

DimensionsWymiary

Insert trayInsert tray

A platform that can be inserted into a box.A platform that can be inserted into a box.

Units

DimensionsWymiary

#description-#description-

Units

DimensionsWymiary

Match BoxPudełko od zapałek

A simple Tray and Sleeve Box. The dimensions are inner dimensions. The clearence is added twice and to both height and the width. The tray can be assembled without glue, although a little glue won‘t hurt, ofcourse.A simple Tray and Sleeve Box. The dimensions are inner dimensions. The clearence is added twice and to both height and the width. The tray can be assembled without glue, although a little glue won‘t hurt, ofcourse.

Units

DimensionsWymiary

#description-#description-

Units

DimensionsWymiary

Polygonal-based PyramidPiramida o podstawie wielokąta

A pyramid shape with a polygonal base.Kształt piramidy o podstawie będącej wielokątem foremnym.

Units

DimensionsWymiary

rectanglerectangle

Description of the template.Description of the template.

Units

DimensionsWymiary

Round box (hat box)Round box (hat box)

A round, cylindrical box. The template consist of 4 parts and comes with a paper jig that you can use to assemble to box in a neat way. The top and bottom parts are cut out from this tool and are double. This means that you can trash one top shape and one bottom shape.A round, cylindrical box. The template consist of 4 parts and comes with a paper jig that you can use to assemble to box in a neat way. The top and bottom parts are cut out from this tool and are double. This means that you can trash one top shape and one bottom shape.

Units

DimensionsWymiary

Soma CubeKostka Soma

Collection of the 7 concave polycubes with 4 or less cubes. These seven pieces together can form the SOMA cube. That is, if you manage to solve the puzzle. The SOMA cube was invented by the Danish mathematician and poet Piet Hein.Zestaw 7 wklęsłych wielosześcianów, z których każdy składa się z 4 lub mniejszej ilości sześcianów. Te siedem elementów może utworzyć kostkę SOMA. Oczywiście, o ile potrafisz rozwiązać zagadkę. Kostkę SOMA wymyślił duński matematyk i poeta Piet Hein.

Units

DimensionsWymiary

Star Shaped BoxPudełko - gwiazda

Have you ever dreamed of just sprinkling stars? ✨Now you can, and you can even hide a present in them! The folds are a bit origami-like, score them well and make sure the star is reasonably thick. “5“ Is indeed the ideal number of points, but fewer or more is certainly possible. Shine!Gwiazda z miejscem do przechowywania drobiazgów.

Units

DimensionsWymiary

Tall Box with Separate LidWysokie pudełko z oddzielną pokrywką.

Description of the template.Description of the template.

Units

DimensionsWymiary