Hộp Hình Thoi Có Nắp

A rhombus or lozenge-shaped box. By definition, all four sides of the rhombus have the same length.

Buy Me a Coffee at ko-fi.com
advertisement

Đơn vị đo

Kích thước

Expert settings