Translations are done by volunteers, thank you!

Translation software provided by:

Hộp Quà

Chiều dài Tồng chiều cao Chiều ngang Tuck Flap Thumb Hole Glue Flap
Một hộp quà thông thường, thẳng thắn. Hộp này rất giống với Hộp thẻ, nhưng cách bố trí khác nhau. Mẫu này sử dụng hiệu quả nhất tờ giấy của bạn nếu các kích thước gần nhau. Trình tạo mẫu sẽ cố gắng sửa các giá trị không thể tự động. Hãy lưu ý điều này nếu, ví dụ, ngón tay cái nhỏ hơn thì bạn mong đợi.
Key parameters
Optional parameters
Document options
🇬🇧 There is a problem connecting with the template-making software. Templates might not download nor show in previews. Try again in a couple of hours.
🇪🇸 Hay un problema al conectarse con el software de creación de plantillas. Es posible que las plantillas no se descarguen ni se muestren en las vistas previas. Vuelve a intentarlo en un par de horas.
🇵🇹 Há um problema de conexão com o software de criação de modelos. Os modelos podem não ser baixados nem exibidos nas visualizações. Tente novamente em algumas horas.
🇵🇱 Wystąpił problem z połączeniem z oprogramowaniem do tworzenia szablonów. Szablony mogą nie być pobierane ani wyświetlane w podglądach. Spróbuj ponownie za kilka godzin.
🇨🇳 模板制作软件连接有问题。 模板可能无法下载或显示在预览中。 过几个小时再试一次。
🇷🇺 Проблема с подключением к программе для создания шаблонов. Шаблоны могут не загружаться или отображаться в предварительном просмотре. Повторите попытку через пару часов.
0%