Translations are done by volunteers, thank you!

Translation software provided by:

Gem Stone Box

Gemstone by Templatemaker.nl Tồng chiều cao Đường kính bên trong Số mặt
Hộp hình viên đá quý, gồm hai kim tự tháp đa giác giống nhau, được dán từ đáy xuống dưới. Đó là một chiếc hộp thực sự có thể dùng để đóng gói. Nó có thể được lưu trữ (và vận chuyển) hoàn toàn bằng phẳng. Khi bạn kéo hai đỉnh ra xa nhau, hộp sẽ có hình dạng hoàn chỉnh. Dễ dàng nhất để dán hình này khi cả hai nửa đều phẳng. Chỉ cần gấp tất cả các tab keo theo cách keo từ trên xuống dưới. Chỉ cần nhớ không để keo các cánh tròn.' Dust Flap Size,'Kích thước nắp chắn bụi
Key parameters
Optional parameters
Document options
🇬🇧 There is a problem connecting with the template-making software. Templates might not download nor show in previews. Try again in a couple of hours.
🇪🇸 Hay un problema al conectarse con el software de creación de plantillas. Es posible que las plantillas no se descarguen ni se muestren en las vistas previas. Vuelve a intentarlo en un par de horas.
🇵🇹 Há um problema de conexão com o software de criação de modelos. Os modelos podem não ser baixados nem exibidos nas visualizações. Tente novamente em algumas horas.
🇵🇱 Wystąpił problem z połączeniem z oprogramowaniem do tworzenia szablonów. Szablony mogą nie być pobierane ani wyświetlane w podglądach. Spróbuj ponownie za kilka godzin.
🇨🇳 模板制作软件连接有问题。 模板可能无法下载或显示在预览中。 过几个小时再试一次。
🇷🇺 Проблема с подключением к программе для создания шаблонов. Шаблоны могут не загружаться или отображаться в предварительном просмотре. Повторите попытку через пару часов.
0%